Skipulags- og mannvirkjanefnd - 408. fundur - 18. febrúar 2014

Dagskrá:

1.

2014020059 - Afnotasamningar "land í fóstur"

 

Lögð fram tillaga að afnotasamningi frá byggingarfulltrúa sem gerir ráð fyrir að hægt sé að taka svæði í "fóstur". Umrætt svæði verður úthlutað með kvöðum um að afnotin séu eingöngu til uppgræðslu og/eða snyrtingar. Samningrinn er til 5 ára með framlengingarákvæði til fimm ára enda verði samningnum ekki sagt upp.

 

Umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að fyrirmynd afnotasamnings verði samþykkt.

 

   

2.

2013090046 - Umsókn um lóð við Brjótinn, Suðureyri.

 

Tekinn fyrir að nýju tölvupóstur frá Elíasi Guðmundssyni þar sem sótt er um svæði við brjótinn á Suðureyri fyrir geymslusvæði. Erindið síðast á dagskrá umhverfisnefndar 22. janúar sl.
Umhverfisfulltrúi lagði fram tillögur að svæðum við Brjótinn.

 

Umhverfisnefnd hafnar úthlutun á svæðinu við Brjótinn vegna mögulegrar snjósöfnunar á veginn. Nefndin óskar eftir að byggingarfulltrúi ræði við bréfritara um svæðið við hesthúsið við Brjótinn á Suðureyri, um er að ræða álíka stórt svæði og sótt var um eða 150 m². Byggingarfulltrúa einnig falið að ræða við eiganda hesthússins um málið.

 

   

3.

2011060030 - Umsókn um lóð í Engidal - Gámaþjónusta Vestfjarða

 

Lagt fram bréf frá Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála dags. 21. janúar 2014 er varðar beiðni um endurupptöku úrskurðar nefndarinnar frá 24. maí 2013.

 

Lagt fram til kynningar. Umhverfisnefnd vísar erindinu til breytinga á aðalskipulagi.

 

   

4.

2014010058 - Stækkun á golfvelli í Tungudal

 

Lagt fram bréf Tryggva Sigtryggssonar fh. stjórnar Golfklúbbs Ísafjarðar dags. 28. janúar 2014 þar sem sótt er um stækkun á golfvelli skv. teikningu og greinargerð Hannesar Þorsteinssonar golfvallararkitekts.

 

Umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að Golfklúbbur Ísafjarðar fái heimild til að stækka golfvöllinn eins og fram kemur í umsókninni.

 

   

5.

2010120048 - Snjóflóðavarnir undir Kubba, framkvæmdaleyfi.

 

Lagt fram bréf frá Gauta Geirssyni, ódagsett þar sem óskað er eftir að hætt verði við áform Ísafjarðarbæjar að setja upp stoðvirki í hlíðum Kubba og vegslóða ofan Hafrafells. Þess í stað verði skoðað hvort ekki sé hægt að lengja núverandi þvergarð.

 

Umhverfisnefnd óskar eftir samantekt og greiningu á þeim kostum sem í boði eru til að draga úr umhverfisáhrifum, sér í lagi sjónrænum.

 

   

6.

2008060065 - Klukkuland og Hólakot í Dýrafirði - samningur um skógrækt.

 

Lagt fram bréf frá Margréti Rakel Hauksdóttur dags. 24. janúar 2014 þar sem óskað er eftir rökstuðningi á bókun umhverfisnefndar frá 404 fundi nefndarinnar frá 4. desember 2013.

 

Umhverfisnefnd óskar eftir áliti bæjarlögmanns á erindinu.

 

   

7.

2012030012 - Sjókvíaeldi Dýrfisks ehf.

 

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 27. desember 2013 þar sem óskað er umsagnar Ísafjarðarbæjar á því hvort og á hvaða forsendum 4.000 tonna framleiðsluaukning á regnbogasilungi Dýrfisks í Ísafjarðardjúpi við Snæfjallaströnd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Erindinu var frestað á síðasta fundi umhverfisnefndar.

 

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar telur miður að enga stefnumörkun stjórnvalda er að finna um sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi fremur en annarsstaðar. Sérstaklega er þetta slæmt í ljósi þess að sveitarfélögin hafa ekki skipulagsvald yfir aðliggjandi strandsvæðum, fjörðum og flóum. Gerð nýtingaráætlunar fyrir Ísafjarðardjúp á vegum sveitarfélaga við Ísafjarðardjúp er reyndar hafin, fjárskortur kemur hinsvegar í veg fyrir að hægt sé að halda henni áfram og því ekki útlit fyrir að henni ljúki á allra næstu árum. Slík nýtingaráætlun hefur ekki lögformlegt gildi eins og þyrfti að vera, þó hún sé vissulega stefnumarkandi og sveitarfélögum og atvinnulífi til mikils gagns. Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar vill því ítreka þá skoðun sína að æskilegt er að sveitarfélög ráði skipulagi strandsjávar út að 1 sjómílu frá grunnlínu. Ef svo væri má jafnvel gera ráð fyrir að nýtingaráætlun fyrir Ísafjarðardjúp væri þegar lokið. Sú skoðun umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar og bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar að sveitarstjórnir skuli hafa ákvörðunarrétt í máli sem þessu hefur margsinnis komið fram, t.d. varðandi leyfisveitingar til fiskeldis á Vestfjörðum, sem nú er í örum vexti. Enn sem komið er hefur Alþingi ekki gert breytingar sem tryggja raunhæfa aðkomu sveitarstjórna að slíkum málum.

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar telur sig ekki hafa forsendur til að krefjast þess að fyrirhugað eldi sæti mati á umhverfisáhrifum m.t.t. 3. viðauka laga númer 106/2000. Þó er mikilvægt í ljósi greinar 1.v. í 3. viðauka laganna, m.a. með tilliti til ofangreinds ágalla á íslenskri stjórnsýslu að því er varðar stefnumörkun á strandsvæðum utan netlaga, að gerð verði ítarleg grein fyrir áhrifum þeim sem eldið kann að hafa á hefðbundna nýtingu svæðisins s.s. fiskveiðar, rækjuveiðar og ýmsa hlunnindanýtingu og að haft verði samráð við þá nýtingaraðila um tilhögun eldisins. Jafnframt er nauðsynlegt að gert verði hættumat og viðbragðsáætlanir um viðbrögð við slysasleppingum laxfiska vegna laxveiðiánna við Ísafjarðardjúp.

Hagnýting fjarða og flóa við strendur Íslands er mjög vandasamt og flókið mál sem þarfnast víðtæks undirbúnings og samstarfs áður en til ákvarðana kemur. Verkefni Fjórðungssambands Vestfirðinga, sem nú er unnið að og lýtur að hagnýtingu strandsvæða á Vestfjörðum, er enn á frumstigum, en við verkefnið eru bundnar miklar vonir, sem auðvelda munu ákvarðanatöku í slíkum málum í framtíðinni.
Meðan nýtingaráætlun liggur ekki fyrir í Ísafjarðardjúpi er æskilegt að leyfi séu ekki veitt til of langs tíma og að komið verði í veg fyrir að hefðarréttur geti myndast á fiskeldisleyfum. Í því samhengi má til framtíðar benda á möguleika þessa að stýra eftirspurn í leyfi með leyfisgjöldum.

 

   

8.

2012030090 - Grunnskólinn á Ísafirði 2012-2013.

 

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi, Eyrin á Ísafirði, Austurvegur.
Erindinu var frestað á síðasta fundi umhverfisnefndar.

 

Lagt fram til kynningar.

 

   

9.

2011090100 - Deiliskipulag á Ingjaldssandi.

 

Auglýsinga- og athugasemdafrestur vegna deiliskipulags á Ingjaldssandi er liðinn, ein athugasemd barst við tillöguna, frá Guðmundi Ásvaldssyni dags. 20. janúar 2014.
Erindinu var frestað á síðasta fundi umhverfisnefndar.

 

Umhverfisnefnd bendir á að í Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 er gert ráð fyrir frístundahúsum á Ingjaldssandi og því er deiliskipulagið í samræmi við aðalskipulag. Það verður nánar tekið á útliti húsa við afgreiðslu byggingarleyfis þar sem uppbygging frístundahúsa eigi ekki að skerða sérstöðu svæðisins.

Landeigendur Álfadals og Ástúns hafa gert með sér samkomulag um skiptingu lands þar sem fyrirhuguð frístundabyggð er staðsett, sjá samkomulag dags. 11. september 2013 undirritað af landeigendum.

Umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulag í landi Álfadals og Hrauns (Svæði F29, F30, F31 og F32)verði samþykkt óbreytt.

 

   

10.

2011030164 - Deiliskipulag í Reykjanesi.

 

Auglýsinga- og athugasemdafrestur vegna deiliskipulags í Reykjanesi er liðinn. Tvær athugasemdir bárust, frá Ragnheiði Hákonardóttur dags. 25. janúar 2014 og frá Margréti Karlsdóttur dags. 21. janúar 2014.
Erindinu var frestað á síðasta fundi umhverfisnefnar.

 

Svör við athugasemdum eru í minnisblaði dags. 18. febrúar 2014 og staðfest af nefndarmönnum er fylgiskjal með fundargerð þessari.
Umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að neðangreindar breytingar verði gerðar á deiliskipulagi í Reykjanesi.
Að kvöð um göngustíg í gegnum lóð merkt S1, Hveravík verði felld út.
Lóð Þ2a og Þ2b verði skráðar sem tvær lóðir í greinargerð.
Umhverfisnefnd leggur jafnframt til við bæjarstjórn að minnisblaðið verði sent sveitarstjórn Súðavíkurhrepps sem álit bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.

 

   

11.

2013030023 - Ofanflóðavarnir neðan Gleiðarhjalla, framkvæmdaleyfi.

 

Lagt fram minnisblað frá Teiknistofunni Eik, ódagsett. þar sem fjallað er um ásýnd og ímynd svæðisins.

 

Umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að ÍAV verði heimilt að taka efni í Seljalandsmúla, allt að 30.000 rúmmetrum.
Mikilvægt er að uppgræðsla fylgi ekki ytri mörkum námunnar, heldur nái til alls raskaða svæðisins, hvort sem raskið er nýtt eða gamalt. Frágangurinn ætti einnig að vera í samræmi við áætlaðan frágang varnargarðsins og mynda eðlilegt framhald af honum. Trjágróður ætti að miðast við innlendar tegundir, s.s. birki, gul-, og loðvíði og jafnvel stöku reynitré. Mikilvægt er að ekki séu notaðar tegundir sem eru ólíkar aðliggjandi gróðri og skeri sig þannig úr landslaginu. Einnig er mikilvægt að ekki séu nýttar ágengar tegundir sem geta raskað gróðri á aðliggjandi svæði.
Aðstæður til uppgræðslu á aðliggjandi varnargarði eru fremur erfiðar. Aðstæður á námusvæðinu ættu að vera betri, bæði þar sem svæðið hallar í hásuður og er hluti af fjallshlíðinni þannig að aðrennsli vatns ætti að vera til staðar að einhverju leiti. Líklegt er að helstu vandamál við uppgræðslu varnargarðsins sé vatnsskortur.
Miðað við fyrirliggjandi tillögu um efnisnám, skapast nægt rými fyrir áningarstað með bílastæðum. Meðfylgjandi hugmynd sýnir 7 bílastæði, þar af eitt fyrir hreyfihamlaða, en staðurinn er um 100 m frá gangaopinu. Göngustígur er sýndur upp frá áningarstaðnum að stígum og útivistarsvæðum í nágrenni Skíðheima. Mikilvægt er að námubotninn utan áningarstaðarins verði ekki sléttaður, heldur mótaður þannig að hann svipi til náttúrulegs landslags.
Auk þess telur nefndin mikilvægt að sett verði vegrið á kaflann.

 

   

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10:35

 

 

Lína Björg Tryggvadóttir

 

Karl Guðmundsson

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir

 

Gísli Halldór Halldórsson

Magnús Reynir Guðmundsson

 

Jóhann Birkir Helgason

 

 

 

 

Er hægt að bæta efnið á síðunni?