Sorphirða, flokkun og förgun

ruslafotur.jpg

Sorphirða og -förgun er einn mikilvægasti og viðamesti málaflokkurinn í rekstri hvers sveitarfélags. Landfræðilegar aðstæður gera urðun mjög erfiða svo leitað hefur verið eftir öðrum leiðum til að farga sorpi. Málaflokkurinn er í sífelldri þróun og miðar að því að minnka eins og kostur er það rusl sem þarf að urða, bæði vegna efnahags- og umhverfissjónarmiða.

Kubbur sér um sorphirðu í Ísafjarðarbæ og öllum athugasemdum, kvörtunum og þjónustubeiðnum skal beint til þeirra.

Leiðbeiningar fyrir sorpflokkun og sorpmóttöku í Engidal og við söfnunarbíl

Flokkun á heimilum

Í Ísafjarðarbæ eru íbúar með tvær tunnur, eina fyrir heimilissorp og svo endurvinnslutunnu. Í tunnunni fyrir heimilissorp er hólf fyrir lífrænan úrgang. Í endurvinnslutunnunni eru tvö hólf; eitt fyrir pappír og annað fyrir plast og málma. 

Kubbur dreifir tveimur rúllum af grænum pokum fyrir lífrænan eldhúsúrgang til íbúa á ári. Ef pokarnir klárast er hægt að kaupa 8 lítra niðurbrjótanlega poka í matvöruverslunum sem passa í grænu körfuna.

Grenndargámar

Grenndargámar fyrir gler eru staðsettir á eftirfarandi stöðum:

  • Landsbankaplanið á Ísafirði
  • Við Bónus á Skeiði
  • Við hafnarvog á Suðureyri
  • Við sundlaug á Flateyri
  • Við sundlaug á Þingeyri

Í byrjun sumars er gámum fyrir garðúrgang komið fyrir í Hnífsdal og á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. 


Á heimasíðu Kubbs, sem er verktaki Ísafjarðarbæjar, má finna helstu upplýsingar eins og sorphirðudagatal, opnunartíma á móttökustöðvum og verðskrá. Þar birtast einnig tilkynningar þegar röskun verður á sorphirðu en þær tilkynningar eru að auki settar inn á Facebook-síðu Ísafjarðarbæjar.

Heimasíða Kubbs

Sorphirðudagatal 2022

Gagnlegir tenglar

Áætlun á gámavöllum

Sorphirða í Ísafjarðarbæ 2018 (bæklingur)

Samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ

Flokkun um jól

Endurnýjun og viðhald sorptunna

Kubbur leggur íbúum til sorpílát fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Húsráðandi getur haft samband við Kubb og óskað eftir nýrri tunnu eða að ílátum sé fjölgað og greiðir þá aukagjald sem af fjölgun hlýst.

Fjölbýli

Meirihluta eigenda þarf til að óska eftir breytingum á fjölda og tegund tunna í fjöleignarhúsum þar sem slíkar breytingar hafa áhrif á gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs íbúa hússins. Í smærra fjölbýli þar sem ekki er starfandi hússtjórn dugar þó tölvupóstur íbúa um að þeir séu sammála um breytingarnar.

Í lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994 er fjallað um réttindi og skyldur eiganda fjöleignarhúsa. Sorpgeymslur eru almennt í sameign fjöleignarhúsa og bera eigendur allir óskipta ábyrgð á sameigninni sbr. 57. gr. laganna. Húsfélagið og eigendur bera ábyrgð á sameiginlegum kostnaði skv. ákvæðum 43. og 47. gr., og því ábyrgð á kostnaði sem hlýst af rangt flokkuðum úrgangi. Sannist að einn eigandi sé að valda húsfélaginu kostnaði með því að flokka ekki úrganginn getur húsfélagið endurkrafið hann um kostnaðinn skv. almennum reglum kröfuréttar.

Húsfélag getur einnig sett húsreglur sem ná til flokkunar á úrgangi sbr. 1. tl. C-liðar 41. gr. sbr. einnig 74. gr. laganna, einkum 1. tl. 3. mgr. Sannist það að einn eigandi fari ítrekað ekki eftir reglunum þá getur húsfélagið lagt bann við búsetu eða dvöl hans í húsinu sbr. 1. mgr. 55. gr. laganna en gæta verður að því að veita eiganda tækifæri á að bæta sig sbr. 2. mgr. sömu greinar. Hægt er að fá álit kærunefndar húsamála skv. 80. gr. laganna um ágreining sameigenda um túlkun á lögunum og/eða fara með málið fyrir dómstóla sbr. 6. mgr. 80. gr. og fá endanlega niðurstöðu um álitaefnið.

Rekstraraðilar

Rekstraraðilar sem úrgangur fellur til hjá skulu sjálfir sjá um söfnun og meðferð á þeim úrgangi. Ísafjarðarbær ber ábyrgð á að söfnun úrgangs fari fram innan marka sveitarfélagsins og að sjá til þess að innviðir séu til staðar til að tryggja rétta meðhöndlun úrgangs. Rekstraraðilar hafa frjálsar hendur við samningagerð við einkaaðila um hirðu og flokkun úrgangs sem fellur til frá fyrirtækinu. Tekið er við flokkuðum úrgangi frá einkaaðilum á í móttökustöð í Engidal en aðilunum er frjálst að velja þær leiðir sem þeir kjósa fyrir endurvinnsluefni.