Sorphirða, flokkun og förgun

sorp-og-endurvinnsla.jpg

Sorphirða og -förgun er einn mikilvægasti og viðamesti málaflokkurinn í rekstri hvers sveitarfélags. Landfræðilegar aðstæður gera urðun mjög erfiða svo leitað hefur verið eftir öðrum leiðum til að farga sorpi. Málaflokkurinn er í sífelldri þróun og miðar að því að minnka eins og kostur er það rusl sem þarf að urða, bæði vegna efnahags- og umhverfissjónarmiða.

Aðstoð vegna sorphirðu, sorpíláta og gjalda má fá með því að senda tölvupóst á sorphirda@isafjordur.is.

 

Flokkun á heimilum

Í Ísafjarðarbæ eru íbúar með tvær tunnur, eina fyrir heimilissorp og svo endurvinnslutunnu. Í tunnunni fyrir heimilissorp er hólf fyrir lífrænan úrgang. Í endurvinnslutunnunni eru tvö hólf; eitt fyrir pappír og annað fyrir plast og málma. Árið 2023 verður flokkun breytt þannig að ekki verður lengur heimilt að setja málma í plasthólfið heldur verður að fara með þá í gáma á grenndarstöðvum eða í Funa. Íbúar verða upplýstir um þessa flokkun þegar grenndargámar hafa verið settir upp.

Kubbur dreifir tveimur rúllum af grænum pokum fyrir lífrænan eldhúsúrgang til íbúa á ári. Ef pokarnir klárast er hægt að kaupa 8 lítra niðurbrjótanlega poka í matvöruverslunum sem passa í grænu körfuna. Niðurbrjótanlegir innkaupapokar henta ekki til moltugerðar þar sem þeir brotna hægt niður.

Móttökustöð og söfnunarstöðvar

Móttökustöðin Funi
Móttökustöðin Funi í Engidal er opin alla virka daga kl. 10-12 og 13-18 og á laugardögum kl. 12-16.

Söfnunarstöðvar

Íbúar á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri geta losað sig við umframmagn heimilissorps auk eðlilegs magns úrgangs frá tiltekt á söfnunarstöðvum eftir tímatöflu hér að neðan. Gjaldskylt er vegna framkvæmda, s.s. gler, múrbrot án járnabindingar og jarðvegur. Gámabílar koma á söfnunarstöðvarnar á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri samkvæmt eftirfarandi áætlun:

Gámabíll Flateyri
Þriðjudagur 15-16
Fimmtudagur 15-16 frá 1. júní til 31. ágúst
Laugardagur 13-14

Gámabíll Suðureyri
Þriðjudagur 16:30-17:30
Fimmtudagur 16:30-17:30 frá 1. júní til 31. ágúst
Laugardagur 14:30-15:30

Gámabíll Þingeyri
Þriðjudagur 13-14
Fimmtudagur 13-14 frá 1. júní til 31. ágúst
Laugardagur 11-12

Grenndargámar

Grenndargámar fyrir gler eru staðsettir á eftirfarandi stöðum:

  • Landsbankaplanið á Ísafirði
  • Við Bónus á Skeiði
  • Við hafnarvog á Suðureyri
  • Við sundlaug á Flateyri
  • Við sundlaug á Þingeyri

Árið 2023 verður grenndargámum fjölgað svo hægt sé að skila málmum, gleri, textíl og skilagjaldsskyldum umbúðum.

Í byrjun sumars er gámum fyrir garðúrgang komið fyrir í Hnífsdal og á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. 


Á heimasíðu Kubbs, sem er verktaki Ísafjarðarbæjar, má finna helstu upplýsingar eins og sorphirðudagatal, opnunartíma á móttökustöðvum og verðskrá. Tilkynningar um röskun á sorphirðu eru settar inn á Facebook-síðu Ísafjarðarbæjar.

Heimasíða Kubbs

Sorphirðudagatal 2023

Gagnlegir tenglar

Sorphirða í Ísafjarðarbæ 2018 (bæklingur)

Samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ

Flokkun um jól

Gjaldskrá meðhöndlunar úrgangs 2023

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps

 

Sorpgjöld á heimili – fast gjald

Árgjald

Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður

31.500 kr.

Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður sumarhús/takmörkuð ívera

15.750 kr.

Sorpgjöld á heimili – breytilegt gjald

Árgjald

Blandaður úrgangur og lífrænn úrgangur, 240 l ílát

22.350 kr.

Blandaður úrgangur, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)

20.370 kr.

Blandaður úrgangur, 240 l ílát

29.100 kr.

Blandaður úrgangur, 660 l ílát

80.000 kr.

Blandaður úrgangur, 1100 l ílát (aðeins í undanþágutilvikum)

133.200 kr.

Lífúrgangur, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)

11.200 kr.

Lífúrgangur, 240 l ílát

22.350 kr.

Pappír og plast, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)

10.430 kr.

Pappír og plast, 240 l ílát

14.900 kr.

Pappír og plast, 660 l ílát

41.000 kr.

Pappír og plast, 1100 l ílát (aðeins í undanþágutilvikum)

68.300 kr.

Önnur gjöld Gjald

Skrefagjald, meira en 15 metra frá sorphirðubíl (frá 1.10.2023)

50% álag per tunnu

Breytingakostnaður við ílát (frá 1.10.2023)

3.500 kr.

Endurnýjunargjald tunnu 240 l með flutningi á staðfang (skv. gjaldskrá verktaka)

15.000 kr.

Aukahirðing

6.350 kr.

Móttöku og flokkunarstöðvar

Gjöld í endurvinnslustöð

 

Blandaður/grófur úrgangur

40 kr./kg

Timbur

50 kr./kg

Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar má nefna pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarða, spilliefni, raftæki og úrelt ökutæki Ekki þarf heldur að greiða móttökugjald fyrir garðaúrgang og óvirkan úrgang, t.d. múrbrot, gler og uppmokstur.

Endurnýjun og viðhald sorptunna

Kubbur leggur íbúum til sorpílát fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Húsráðandi getur haft samband í síma 450 8000 eða með tölvupósti á sorphirda@isafjordur.is og óskað eftir nýrri tunnu eða að ílátum sé fjölgað og greiðir þá aukagjald sem af fjölgun hlýst.

Fjölbýli

Meirihluti eigenda þarf til að óska eftir breytingum á fjölda og tegund tunna í fjöleignarhúsum þar sem slíkar breytingar hafa áhrif á gjöld fyrir meðhöndlun úrgangs íbúa hússins. Í smærra fjölbýli þar sem ekki er starfandi hússtjórn dugar þó tölvupóstur íbúa um að þeir séu sammála um breytingarnar.

Í lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994 er fjallað um réttindi og skyldur eiganda fjöleignarhúsa. Sorpgeymslur eru almennt í sameign fjöleignarhúsa og bera eigendur allir óskipta ábyrgð á sameigninni sbr. 57. gr. laganna. Húsfélagið og eigendur bera ábyrgð á sameiginlegum kostnaði skv. ákvæðum 43. og 47. gr., og því ábyrgð á kostnaði sem hlýst af rangt flokkuðum úrgangi. Sannist að einn eigandi sé að valda húsfélaginu kostnaði með því að flokka ekki úrganginn getur húsfélagið endurkrafið hann um kostnaðinn skv. almennum reglum kröfuréttar.

Húsfélag getur einnig sett húsreglur sem ná til flokkunar á úrgangi sbr. 1. tl. C-liðar 41. gr. sbr. einnig 74. gr. laganna, einkum 1. tl. 3. mgr. Sannist það að einn eigandi fari ítrekað ekki eftir reglunum þá getur húsfélagið lagt bann við búsetu eða dvöl hans í húsinu sbr. 1. mgr. 55. gr. laganna en gæta verður að því að veita eiganda tækifæri á að bæta sig sbr. 2. mgr. sömu greinar. Hægt er að fá álit kærunefndar húsamála skv. 80. gr. laganna um ágreining sameigenda um túlkun á lögunum og/eða fara með málið fyrir dómstóla sbr. 6. mgr. 80. gr. og fá endanlega niðurstöðu um álitaefnið.

Rekstraraðilar

Rekstraraðilar sem úrgangur fellur til hjá skulu sjálfir sjá um söfnun og meðferð á þeim úrgangi. Ísafjarðarbær ber ábyrgð á að söfnun úrgangs fari fram innan marka sveitarfélagsins og að sjá til þess að innviðir séu til staðar til að tryggja rétta meðhöndlun úrgangs. Rekstraraðilar hafa frjálsar hendur við samningagerð við einkaaðila um hirðu og flokkun úrgangs sem fellur til frá fyrirtækinu. Tekið er við flokkuðum úrgangi frá einkaaðilum á í móttökustöð í Engidal en aðilunum er frjálst að velja þær leiðir sem þeir kjósa fyrir endurvinnsluefni.