Fasteignagjöld 2022

Álagning fasteignagjalda

Fjármálasvið Ísafjarðarbæjar sér um álagningu fasteignagjalda og hefur einnig umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Fasteignagjöld skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, vatnsgjald, holræsisgjald og sorpgjald. Fasteignaskattur reiknast sem hlutfall af fasteignamati miðað við skráða notkun fasteignar.

Fasteignamat

Álagning fasteignagjalda byggist á fasteignamati húsa og lóða í Ísafjarðarbæ. Matið er framkvæmt af Þjóðskrá Íslands samkvæmt V. kafla laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001. Fasteignamat eignar tekur bæði til húss og lóðar og er fasteignamati skipt í húsmat og lóðarmat. Þjóðskrá Íslands endurmetur skráð matsverð allra fasteigna 31. maí ár hvert. Skal það verð talið fasteignamatsverð frá og með 31. desember þess árs til jafnlengdar næsta árs nema sérstök matsgerð komi til. Þjóðskrá Íslands ber ekki síðar en í júnímánuði ár hvert að gera hverju sveitarfélagi og eiganda grein fyrir niðurstöðum endurmatsins. Frestur eiganda til athugasemda skal vera mánuður frá tilkynningu ákvörðunar. Hægt er að skoða bæði gildandi og fyrirhugað fasteignamat eigna á vefsíðu Þjóðskrár Íslands.

Fasteignaskattur

Sveitarfélögum er skylt að leggja á fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignamati 31. desember á næstliðnu ári samkvæmt fasteignaskrá. Fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðamótum eftir að þau eru skráð og metin í fasteignaskrá, nema þær séu sérstaklega undanþegnar fasteignaskatti með lögum. Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í fasteignaskrá.

Gjöld

Fasteignagjöld eru reiknuð út frá fasteignamati sem hér segir:

Gjöld

Íbúðarhúsnæði

Aðrar fasteignir

Fasteignaskattur

0,56% af hús- og lóðarmati

1,650% af hús- og lóðarmati

Lóðarleiga

1,500% af lóðarmati

3,000% af lóðarmati

Vatnsgjald

0,020% af hús- og lóðarmati

0,300% af hús- og lóðarmati

Holræsisgjald

0,150% af hús- og lóðarmati

0,30% af hús- og lóðarmati

Rotþróargjald

kr. 12.378,-

 

Sorpgjald

Sorpgjald í þéttbýli (sorphirða og -förgun)

57.800 kr.

Íbúðarhúsnæði í dreifbýli (sorpförgun)

37.900 kr.

Sumarbústaðir og íbúðarhúsnæði m/takmarkaðri íveru

18.950 kr.

Annað húsnæði

-

Gjalddagar og greiðslutilhögun

Gjalddagar eru tólf á árinu. Fyrsti gjalddagi er 15. janúar, síðan 15. hvers mánaðar (febrúar-desember). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Eftir eindaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Fasteignagjöld, kr. 45.000,- og lægri, eru innheimt með einum gjalddaga 15. apríl. Ekki eru gefnir út greiðsluseðlar þegar álagningin er undir kr. 400,-. Fasteignaskattar, lóðarleiga fyrir íbúðarhúsalóðir og sorphirðugjöld eru tryggð með lögveði í fasteigninni. Innheimtuviðvörun er send út eftir eindaga þar sem gjaldendum er gefinn kostur á að greiða kröfu svo komist verði hjá milli- og löginnheimtu gjalda.

Séu eigendur fasteignar fleiri en einn bera þeir sameiginlega ábyrgð á greiðslu gjaldanna og verða sjálfir að annast skiptingu þeirra.

Álagningarseðill fasteignagjalda verður ekki sendur út á pappírsformi, en greiðendur geta flett honum upp á minarsidur.island.is.

Greiðsluseðlar á pappírsformi verða þó sendir til íbúa fæddra 1946 og fyrr. Þá er hægt að óska eftir því að fá álagningar- og greiðsluseðla senda með því að senda tölvupóst á innheimta@isafjordur.is eða hringja í síma 450 8000.

Reglur um afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega

Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur afsláttur af fasteignaskatti og holræsisgjaldi vegna íbúða þeirra til eigin nota. Afslátturinn er að hámarki kr. 100.000,-. og er tekjutengdur. Umsóknir um afslátt skulu berast í síðasta lagi 28. febrúar á gjaldaári. Við álagningu fasteignagjalda ár hvert er afsláttur unninn á sjálfvirkan hátt í gegnum vinnslu álagningakerfis. Forsendur eru sóttar í gegnum vefþjónustu RSK og byggist á tekjum þar síðasta árs. Afslátturinn tekur einungis til fasteignaskatts og holræsisgjalds. Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk:

Einstaklingur

Hjón/sambúðarfólk

Frá kr.

Til kr.

Afsláttur

Frá kr.

Til kr.

Afsláttur

0

3.845.000

100%

0

6.152.000

100%

3.845.001

4.306.000

80%

6.152.001

6.890.000

80%

4.306.001

4.823.000

60%

6.890.001

7.717.000

60%

4.823.001

5.402.000

40%

7.717.001

8.643.000

40%

5.402.001

6.050.000

20%

8.643.001

9.680.000

20%

Við fráfall maka ellilífeyrisþega, gildir niðurfelling fasteignaskatts og holræsagjalds ári eftir að andlát átti sér stað, að hámarki 100.000 kr.

Reglur um afslátt af fasteignagjöldum aldraðra og öryrkja 2022

Umsókn um lækkun fasteignaskatts fyrir elli- og örorkulífeyrisþega eða vegna andláts maka

Reglur um styrkveitingar til félaga- og félagasamtaka

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Ísafjarðarbæ, og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundarstarfsemi og mannúðarstörf eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Skilyrði styrkveitingar til félaga- og félagssamtaka er að húsnæðið sé nýtt til menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundarstarfsemi og mannúðarstörf og styrkur einungis veittur til greiðslu fasteignaskatts og holræsagjalds. Hámarksstyrkur til til hvers félags er 130.000 kr. Ekki er veittur styrkur til greiðslu þjónustugjalda, svo sem lóðarleigu, vatnsgjalds og sorpgjalds. Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 28. febrúar á gjaldaári.

Umsókn um styrkveitingu til félaga- og félagssamtaka

Kvartanir og kærur

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu. Álagning á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu.

Hafi húsráðandi fram að færa kvörtun vegna sorphirðu, skal hann koma slíkri kvörtun á framfæri til verktaka. Telji húsráðandi sig ekki hafa fengið fullnægjandi úrlausn þá getur hann skotið málinu til Ísafjarðarbæjar eða Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða, sbr. 10. gr. samþykktar um sorphirðu í Ísafjarðarbæ.

Álagning fasteignagjalda er gerð samkvæmt II. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með áorðnum breytingum ásamt reglugerð nr. 1160/2005 um fasteignaskatt.

Um holræsisgjöld gilda lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og samþykkt gjaldskrá fyrir fráveitugjald í Ísafjarðarbæ.

Um vatnsgjöld gilda vatnalög nr. 15/1923 og samþykkt gjaldskrá fyrir vatnsgjald, notkunargjald, mælaleigu og heimæðargjald í Ísafjarðarbæ.

Um sorpgjöld og sorphirðu gilda lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ.

Vinsamlegast hafið samband við bæjarskrifstofurnar í síma 450 8000 ef óskað er frekari upplýsinga.