Fasteignagjöld 2023

Útsvarsprósenta árið 2023 er 14,74%

Álagning fasteignagjalda

Fjármálasvið Ísafjarðarbæjar sér um álagningu fasteignagjalda og hefur einnig umsjón með leiðréttingum, reikningagerð og innheimtu. Fasteignagjöld skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, vatnsgjald, holræsisgjald og gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs. Fasteignaskattur reiknast sem hlutfall af fasteignamati miðað við skráða notkun fasteignar.

Fasteignamat

Álagning fasteignagjalda byggist á fasteignamati húsa og lóða í Ísafjarðarbæ. Fasteignamat er framkvæmt af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun samkvæmt V. kafla laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 og tekur bæði til húss og lóðar. Því er fasteignamati skipt í húsmat og lóðarmat. Skráð matsverð allra fasteigna er endurmetið 31. maí ár hvert og er það gert aðgengilegt frá og með 1. júní. Skal það verð talið fasteignamatsverð frá og með 31. desember þess árs til jafnlengdar næsta árs nema sérstök matsgerð komi til. Frestur eiganda til athugasemda skal vera mánuður frá tilkynningu ákvörðunar. Hægt er að skoða bæði gildandi og fyrirhugað fasteignamat eigna á vefsíðu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þar er einnig hægt að sækja um endurmat.

Skráning fasteignar

Fasteignir, hluta fasteigna og einstök mannvirki skal samkvæmt lögum skrá í fasteignaskrá. Óska skal eftir breytingum á skráðri notkun fasteignar til byggingarfulltrúa, á netfanginu bygg@isafjordur.is. Breytt skráning felur ekki í sér tilkomu nýrra fasteigna heldur aðeins uppfærslu á skráðum eigindum. 

Fasteignaskattur

Sveitarfélögum er skylt að leggja á fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í fasteignamati 31. desember á næstliðnu ári samkvæmt fasteignaskrá. Fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðamótum eftir að þau eru skráð og metin í fasteignaskrá, nema þær séu sérstaklega undanþegnar fasteignaskatti með lögum. Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í fasteignaskrá.

Álagningarreglur

Fasteignagjöld eru reiknuð út frá fasteignamati sem hér segir:

Gjöld

Íbúðarhúsnæði

Aðrar fasteignir

Fasteignaskattur

0,56% af hús- og lóðarmati

1,65% af hús- og lóðarmati

Lóðarleiga

1,50% af lóðarmati

3,00% af lóðarmati

Vatnsgjald

0,02% af hús- og lóðarmati

0,30% af hús- og lóðarmati

Holræsisgjald

0,15% af hús- og lóðarmati

0,30% af hús- og lóðarmati

Rotþróargjald

kr. 14.200,-

kr. 14.200,-

Gjöld vegna meðhöndlunar úrgangs taka nokkrum breytingum árið 2023 vegna breytinga á lögum um meðhöndlun úrgangs. Ítarlegar upplýsingar um þessar breytingar eru í sérstakri samantekt um gjaldskrá úrgangsmála. Einnig hafa upplýsingar um aðrar breytingar á sorpmálum verið teknar saman hér.
Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps  

Sorpgjöld á heimili – fast gjald

Árgjald

Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður

31.500 kr.

Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður sumarhús/takmörkuð ívera

15.750 kr.

Sorpgjöld á heimili – breytilegt gjald

Árgjald

Blandaður úrgangur og lífrænn úrgangur, 240 l ílát

22.350 kr.

Blandaður úrgangur, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)

20.370 kr.

Blandaður úrgangur, 240 l ílát

29.100 kr.

Blandaður úrgangur, 660 l ílát

80.000 kr.

Blandaður úrgangur, 1100 l ílát (aðeins í undanþágutilvikum)

133.200 kr.

Lífúrgangur, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)

11.200 kr.

Lífúrgangur, 240 l ílát

22.350 kr.

Pappír og plast, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)

10.430 kr.

Pappír og plast, 240 l ílát

14.900 kr.

Pappír og plast, 660 l ílát

41.000 kr.

Pappír og plast, 1100 l ílát (aðeins í undanþágutilvikum)

68.300 kr.

Spurningum og athugasemdum um sorpgjöld má beina á sorphirda@isafjordur.is

Gjalddagar og greiðslutilhögun

Gjalddagar eru tólf á árinu. Fyrsti gjalddagi er 15. janúar, síðan 15. hvers mánaðar (febrúar-desember). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Eftir eindaga reiknast dráttarvextir frá gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Fasteignagjöld, kr. 45.000,- og lægri, eru innheimt með einum gjalddaga 15. apríl. Ekki eru gefnir út greiðsluseðlar þegar álagningin er undir kr. 400,-. Fasteignaskattar, lóðarleiga fyrir íbúðarhúsalóðir og sorphirðugjöld eru tryggð með lögveði í fasteigninni. Innheimtuviðvörun er send út eftir eindaga þar sem gjaldendum er gefinn kostur á að greiða kröfu svo komist verði hjá milli- og löginnheimtu gjalda.

Séu eigendur fasteignar fleiri en einn bera þeir sameiginlega ábyrgð á greiðslu gjaldanna og verða sjálfir að annast skiptingu þeirra.

Álagningarseðill fasteignagjalda verður ekki sendur út á pappírsformi, en greiðendur geta flett honum upp á minarsidur.island.is og í þjónustugátt Ísafjarðarbæjar.

Greiðsluseðlar á pappírsformi verða þó sendir til íbúa fæddra 1946 og fyrr. Þá er hægt að óska eftir því að fá álagningar- og greiðsluseðla senda með því að senda tölvupóst á innheimta@isafjordur.is eða hringja í síma 450 8000.

Reglur um afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega

Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur afsláttur af fasteignaskatti og holræsisgjaldi vegna íbúða þeirra til eigin nota. Afslátturinn er að hámarki kr. 100.000,-. og er tekjutengdur. Umsóknir um afslátt skulu berast í síðasta lagi 28. febrúar á gjaldaári. Við álagningu fasteignagjalda ár hvert er afsláttur unninn á sjálfvirkan hátt í gegnum vinnslu álagningakerfis. Forsendur eru sóttar í gegnum vefþjónustu RSK og byggist á tekjum þar síðasta árs. Afslátturinn tekur einungis til fasteignaskatts og holræsisgjalds. Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk:

Einstaklingur

Hjón/sambúðarfólk

Frá kr.

Til kr.

Afsláttur

Frá kr.

Til kr.

Afsláttur

0

4.076.000

100%

0

6.368.000

100%

4.076.001

4.564.000

80%

6.368.001

7.133.000

80%

4.564.001

5.112.000

60%

7.133.001

7.989.000

60%

5.112.001

5.726.000

40%

7.989.001

8.947.000

40%

5.726.001

6.413.000

20%

8.947.001

10.021.000

20%

Við fráfall maka ellilífeyrisþega, gildir niðurfelling fasteignaskatts og holræsagjalds ári eftir að andlát átti sér stað, að hámarki 100.000 kr.

Reglur um afslátt af fasteignagjöldum aldraðra og öryrkja 2023

Umsókn um lækkun fasteignaskatts fyrir elli- og örorkulífeyrisþega eða vegna andláts maka

Reglur um styrkveitingar til félaga- og félagasamtaka

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Ísafjarðarbæ, og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundarstarfsemi og mannúðarstörf eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Skilyrði styrkveitingar til félaga- og félagssamtaka er að húsnæðið sé nýtt til menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundarstarfsemi og mannúðarstarfa og styrkur einungis veittur til greiðslu fasteignaskatts og holræsagjalds. Hámarksstyrkur til hvers félags er kr. 130.000,-. Ekki er veittur styrkur til greiðslu þjónustugjalda, svo sem lóðarleigu, vatnsgjalds og gjalda vegna meðhöndlunar úrgangs. Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 28. febrúar á gjaldaári.

Umsókn um styrkveitingu til félaga- og félagssamtaka

Kvartanir og kærur

Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu. Álagning á sorphirðu- og sorpeyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu.

Hafi húsráðandi fram að færa kvörtun vegna sorphirðu, skal hann koma slíkri kvörtun á framfæri til verktaka. Telji húsráðandi sig ekki hafa fengið fullnægjandi úrlausn þá getur hann skotið málinu til Ísafjarðarbæjar eða Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða, sbr. 10. gr. samþykktar um sorphirðu í Ísafjarðarbæ.

Álagning fasteignagjalda er gerð samkvæmt II. kafla laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 með áorðnum breytingum ásamt reglugerð nr. 1160/2005 um fasteignaskatt.

Um holræsisgjöld gilda lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og samþykkt gjaldskrá fyrir fráveitugjald í Ísafjarðarbæ.

Um vatnsgjöld gilda vatnalög nr. 15/1923 og samþykkt gjaldskrá fyrir vatnsgjald, notkunargjald, mælaleigu og heimæðargjald í Ísafjarðarbæ.

Um sorpgjöld og sorphirðu gilda lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og samþykkt um sorphirðu í Ísafjarðarbæ.

Umsóknarfrestur um afslætti er 28. febrúar á gjaldaári.

Kærufrestur á álagningu er til 28. febrúar á gjaldaári.

Vinsamlegast hafið samband við bæjarskrifstofurnar í síma 450 8000 eða sendið tölvupóst á innheimta@isafjordur.is ef óskað er frekari upplýsinga. Vegna mikils álags á innheimtufulltrua er símatími vegna fasteignagjalda milli kl.10-12 alla virka daga, utan þess tíma er hægt að skilja eftir skilaboð sem verða send á innheimtufulltrúa.